ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำกะทิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำกะทิ*, -น้ำกะทิ-

น้ำกะทิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำกะทิ (n.) coconut milk See also: coconut cream Syn. กะทิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soak the French bread in the coconut milk.แช่ขนมปังฝรั่งเศสค้างคืนในน้ำกะทิ
On the menu this evening is a grilled tiger shrimp, marinated in coconut.รายการอาหารค่ำนี้เป็น กุ้งตะกาดปิ้ง หมักน้ำกะทิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำกะทิ
Back to top