ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้องที่รัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้องที่รัก*, -น้องที่รัก-

น้องที่รัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้องที่รัก (n.) beloved younger brother or sister
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of having many children, and giving them a world without discrimination, one where they could grow up as friendly and loyal brethren.และมีลูกมากมาย และได้มอบโลกที่ไม่มีการแบ่งแยกแก่พวกเขา โลกที่พวกเขาเติบโตเป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัคย์ต่อกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้องที่รัก
Back to top