ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าไตร่ตรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าไตร่ตรอง*, -น่าไตร่ตรอง-

น่าไตร่ตรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าไตร่ตรอง (v.) be considerable See also: be worth thinking about, be substantial Syn. น่าพิจารณา
น่าไตร่ตรอง (adj.) considerable See also: important, worthy of respect or attention Syn. น่าพิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Food for thought.เรื่องที่น่าไตร่ตรอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าไตร่ตรอง
Back to top