ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเห็นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเห็นใจ*, -น่าเห็นใจ-

น่าเห็นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเห็นใจ (v.) be sympathized See also: be pitiful, be pitiable Syn. น่าสงสาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blighter (n.) คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't imagine how she feels.น่าเห็นใจเธอที่ต้องเรื่องแบบนี้
Grammar pathetic and spelling all wrongแกรมม่าน่าเห็นใจ สะกดคำมิเคยถูก
But I guess I'm sentimental.แต่... ฉันว่าฉันคงน่าเห็นใจ
But sometimes I find he can be quite sympathetic, then he turns distant the next moment.แต่บางครั้งฉันคิดว่าเค้าก็น่าเห็นใจ แต่เค้าจะเปลี่ยนเป็นเย็นชาในนา่ทีต่อมา
You won't get sympathy for this.ไม่มีอะไรน่าเห็นใจเลย
Charming, mom.ดูน่าเห็นใจมากค่ะแม่
It's understandable, given your mother issues.ก็น่าเห็นใจอยู่นะ เรื่องแม่ของนายน่ะ
What has he done to deserve compassion? She's probably really sick.เขาทำอะไรให้น่าเห็นใจกันล่ะ แม่เขาป่วยหนักมาก
Spout off a bunch of personal details, make yourself seem like a real person.พล่ามเรื่องตัวเองออกมาเป็นชุด ทำให้ตัวเองดูน่าเห็นใจเพื่อให้ผมใจอ่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเห็นใจ
Back to top