ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าอับอายขายหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าอับอายขายหน้า*, -น่าอับอายขายหน้า-

น่าอับอายขายหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอับอายขายหน้า (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย
English-Thai: HOPE Dictionary
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indign (adj.) น่าอับอายขายหน้า (คำโบราณ) See also: ซึ่งเสื่อมเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The most embarrassing thing today has to be this.เรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากที่สุดสำหรับวันนี้ คงเป็นเรื่องนี้แหละ
It's embarrassing, but I...มันน่าอับอายขายหน้า แต่ฉัน... ฉันต้องการหมายเลข เครดิตยืนยันการจอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าอับอายขายหน้า
Back to top