ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าหนักใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าหนักใจ*, -น่าหนักใจ-

น่าหนักใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าหนักใจ (adj.) worrying See also: worrisome, troubling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, yes, yes. I fear this is going to be a difficult one to play. Alex.อืม ใช่ๆ ผมเกรงว่า นี่จะเป็นเรื่องน่าหนักใจเรื่องหนึ่ง
Extraordinary and disturbing, that is.ทั้งแปลกทั้งน่าหนักใจ
And these are troubled times, as well.เป็นเวลาที่น่าหนักใจเช่นกัน
I never imagined that this job would... would be so hard on both of you.ฉันนึกไม่ถึง ว่าสิ่งที่ทำไป นั้นเป็นเรื่องน่าหนักใจ สำหรับเธอทั้งสองคน
But they say ifyou make one friend... on your first day, you're doing okay.แต่ว่ากันว่า ถ้าวันแรกเราได้เพื่อนอย่างน้อย 1 คน ก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจอีกแล้ว
One of our young nurses had some troubling things to say about you, Abby.หนึ่งในพยาบาลหนุ่มสาวของเรามีบาง สิ่งที่น่าหนักใจที่จะพูดเกี่ยวกับคุณแอ๊บบี้.
I received a very troubling message.ฉันได้รับข้อความที่น่าหนักใจ
Plus, you know, you'll have tougher decisions to face, right?นายก็รู้ใช่มั้ยว่ายังมีเรื่องน่าหนักใจรออยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าหนักใจ
Back to top