ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ารับประทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ารับประทาน*, -น่ารับประทาน-

น่ารับประทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ารับประทาน (v.) be appetizing See also: look delicious, look tasty Syn. น่ากิน, น่าอร่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
delectable (n.) อาหารน่ารับประทาน See also: อาหารน่าอร่อย Ops. bad-tasting
treat (n.) อาหารที่น่ารับประทาน See also: ของน่าทาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ารับประทาน
Back to top