ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าระอา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าระอา*, -น่าระอา-

น่าระอา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าระอา (v.) be tired of See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome Syn. น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ Ops. สนุกสนาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Shame on someone (idm.) น่าระอาSee also: น่าขายหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's tedious, he's arrogant, he's inconsiderate.เขาน่าระอายโสและเอาแต่ใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าระอา
Back to top