ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นุ่งลมห่มฟ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นุ่งลมห่มฟ้า*, -นุ่งลมห่มฟ้า-

นุ่งลมห่มฟ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุ่งลมห่มฟ้า (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นุ่งลมห่มฟ้า
Back to top