ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นุงนัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นุงนัง*, -นุงนัง-

นุงนัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุงนัง (adv.) confusedly Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
implicate๑. ทำให้นุงนัง๒. ขอบพับ [ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นุงนัง
Back to top