ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึกในใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึกในใจ*, -นึกในใจ-

นึกในใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึกในใจ (v.) imagine See also: picture in mind, conceive in the mind Syn. คิดในใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
During those times, I'd wish that I was the one receiving the mail he was sending.ทุกครั้งที่เห็น ฉันนึกในใจเสมอว่าถ้าคนที่เขาส่งให้เป็นฉันก็คงจะดี
Streets are full of people. I'm thinking there's no way I'm gonna find this girl.ถนนน่ะคนเยอะมาก ผมนึกในใจว่าคงหาเธอไม่เจอแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึกในใจ
Back to top