ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ้วกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ้วกลาง*, -นิ้วกลาง-

นิ้วกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ้วกลาง (n.) middle finger Syn. พระมัชฌิมา
English-Thai: HOPE Dictionary
medius(มี'เดียส) n. นิ้วกลาง pl. medii
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle Finger, Amputation ofการตัดขาดของนิ้วกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
middle finger (n.) นิ้วกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The thumb, index finger and middle finger of your left hand...นิ้วโป่ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือซ้าย
Especially if one of those fingers is the middle one.โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนึ่งในนิ้วนั้นจะเป็นนิ้วกลาง
Just picture the middle one all by itself.คิดภาพนิ้วกลางนิ้วเดียวสิ
Hello, little stupid penis face.หวัดดี ไอ้หน้านิ้วกลาง
So, Amy, I've been wondering, are you and Sheldon going to be sharing a room?ไม่ต้องใช้นิ้วกลาง เอมี่ ฉันสงสัยว่าคุณกับเชลด้อย
I had a report that an elderly couple claims he gave the finger from the HOV Lane.ผัวเมียแก่ๆ คู่หนึ่งอ้างว่า... กรีนฮอร์เนตยกนิ้วกลางให้
♪ Come on, Craig, can you fuck off for me? ♪# เอาเลย, เคร้ก ไหนลองชูนิ้วกลางกับฉัน #
I gave him the finger, Homes.ฉันก็ชูนิ้วกลางด่าเลย
You broke your middle finger in fourth grade, and you were mad because you couldn't flip off your friend Hoyt.แกทำนิ้วกลางหัก ตอนอยู่ ป.4 แล้วแกก็หัวเสียเพราะไม่สามารถ ชูนิ้วกลางใส่ไอ้ฮอยท์เพื่อนแกได้
Distance between the lunate and the third distal phalanx suggests the victim is male.ระยะห่างระหว่างกระดูกฝ่ามือรูปจันทร์เสี้ยวNและปลายกระดูกนิ้วกลาง ชี้ให้เห็นว่า เหยื่อเป็นผู้ชาย
Big middle finger to the Bureau.เหมือนชูนิ้วกลางให้กรมฯ
Big middle finger to the bureau.เหมือนชูนิ้วกลางให้กรมฯ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ้วกลาง
Back to top