ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ่งแน่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ่งแน่*, -นิ่งแน่-

นิ่งแน่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งแน่ (v.) be unconscious See also: be motionless, be mindless Syn. แน่นิ่ง Ops. เคลื่อนไหว, กระดุกกระดิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soledad will make his move if he hasn't already.โซลเดดจะเคลื่อนไหว\เขาต้องไม่อยู่นิ่งแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ่งแน่
Back to top