ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิสิตเก่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิสิตเก่า*, -นิสิตเก่า-

นิสิตเก่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสิตเก่า (n.) alumni See also: alumnus Ops. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน
English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิสิตเก่า
Back to top