ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิสัยใจคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิสัยใจคอ*, -นิสัยใจคอ-

นิสัยใจคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัยใจคอ (n.) characteristics See also: behavior
นิสัยใจคอ (n.) character
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mettle (n.) อุปนิสัยใจคอ See also: นิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are not the most natural fit, are we?นิสัยใจคอเราไม่เข้ากันเลย จริงไหม
No, no, sir. His Majesty's quieter now.และนิสัยใจคอ ทุกครั้งที่พระบิดา ไม่ทรงโปรดพฤติกรรมของพระองค์
No offense, but I don't think he's into Katie for her personality.อย่าว่ากันนะ แต่ฉันว่าเขาไม่ได้ชอบเคธี่ เพราะนิสัยใจคอ
After nearly a year at sea the temperaments of our captain.เกือบหนึ่งปีหลังจากที่ทะเล นิสัยใจคอของกัปตันของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิสัยใจคอ
Back to top