ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิสัยเบี่ยงเบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิสัยเบี่ยงเบน*, -นิสัยเบี่ยงเบน-

นิสัยเบี่ยงเบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัยเบี่ยงเบน (n.) deviant behavior

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิสัยเบี่ยงเบน
Back to top