ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิลุบล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิลุบล*, -นิลุบล-

นิลุบล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิลุบล (n.) water lily See also: lotus Syn. บงกช, อุบล, บัวหลวง, บัวก้าน, บัว, นิโลบล, สัตตบุษย์ Ops. ดอก
นิลุบล (n.) lotus See also: water lily Syn. บัว, บุษบง, สัตตบุษย์, ปทุม, นิโลบล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิลุบล
Back to top