ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิยมวัตถุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิยมวัตถุ*, -นิยมวัตถุ-

นิยมวัตถุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิยมวัตถุ (adj.) materialism Syn. สสารนิยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิยมวัตถุ
Back to top