ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิยมชมชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิยมชมชอบ*, -นิยมชมชอบ-

นิยมชมชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิยมชมชอบ (v.) admire See also: be in flavor of, like, be fond of Syn. ชื่นชอบ, ชื่นชม, ชื่นชมยินดี Ops. เกลียด, ไม่ชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
anglophobe(แอง' โกลโฟบ) n. คนที่นิยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophobia n., -Anglophobiac, Anglophobic adj.
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
hepacatn. ผู้นิยมชมชอบดนตรีแจ๊สมาก
unction(อังคฺ'เชิน) n. การทาน้ำมัน,การชโลมน้ำมัน,การพรมน้ำมัน,น้ำมันที่ใช้ชโลม,สิ่งที่ช่วยบรรเทา,สิ่งที่ทำให้สบายใจ,ลักษณะที่ช่วยบรรเทา,ความนิยมชมชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Anglophile (n.) คนที่นิยมชมชอบความเป็นอังกฤษ
favorite (n.) ความนิยมชมชอบ
favorite (n.) ความนิยมชมชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it turns out that you enjoy killing, it can become very addictive.ถ้าเกิดนิยมชมชอบการฆ่า มันเสพติดง่ายมากนะ มันอาจทำลายชีวิตคุณ
***ber-right-wing fanatics.ไอ้พวกหน้าเหี้ยพรรคฝ่ายขวานิยมชมชอบ
The question was born of goodwill,เหล่าคำถามเกิดจากความนิยมชมชอบ
Well, you don't have to sound so damn impressed.ผมไม่เห็นว่าคุณจะต้อง ไปนิยมชมชอบอะไรพวกเขาเลย
Many scholars have come to hold admiration for Jeong Ki Joon.มีบัณฑิตหลายคนหันมา นิยมชมชอบจองกีจุน
You weren't Renly's type, I'm afraid.ข้าเกรงว่า เรนลีย์มิได้นิยมชมชอบ แบบเจ้านะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิยมชมชอบ
Back to top