ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิติศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิติศาสตร์*, -นิติศาสตร์-

นิติศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิติศาสตร์ (n.) jurisprudence See also: the principles of law Syn. ธรรมศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,ระบบกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscond๑. หลบหนี๒. หลบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absent from serviceละทิ้งการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accumulationการสะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accusatorial procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accused, the๑. ผู้ต้องหาในคดีอาญา๒. จำเลยในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of debtการรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisitive prescriptionอายุความได้สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem; jus ad rem acquirendum (L.)สิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Faculty of Law (n.) คณะนิติศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is my first class as a serious law student.นี่เป็นวันแรกในฐานะนักศึกษานิติศาสตร์ผู้จริงจัง
Harvard. Law school.ฮาร์วาร์ด นิติศาสตร์ไง
I worked so hard to get into law school.ฉันเรียนหนักมากเพื่อสอบเข้านิติศาสตร์
"I think I'll go to law school today.""วันนี้ฉันไปเรียนนิติศาสตร์ดีกว่า" หรือเปล่า
This is Emmett Richmond, another associate... top three in his class... and former editor of "Harvard Law Review."นี่ เอมเม็ท ริชมอนด์ ผู้ร่วมงานเราอีกคน 1ใน 3 ของนักศึกษาเรียนดีในรุ่น อดีต บก.วารสารนิติศาสตร์ ฮาร์วาร์ด
Law school was a mistake. This internship was a mistake.คณะนิติศาสตร์เป็นความผิดพลาด การฝึกงานนี่ก็เป็นความผิดพลาด
The hell with law school.คณะนิติศาสตร์สุดเลวร้าย
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม
I present the graduates of Harvard Law School...ขอแนะนำเหล่าบัณฑิตแห่งคณะนิติศาสตร์ ฮาวาร์ด
I have come to find that passion is a key ingredient... to the study and practice of law and of life.ฉันได้พบว่าความหลงใหลคือกุญแจสำคัญ สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนของนิติศาสตร์และชีวิต
First place in law school, right?ที่ 1 คณะนิติศาสตร์, ใช่มัย?
I'm a new student in the law school too.ฉันก็เป็นน้องใหม่คณะนิติศาสตร์ เหมือนกัน.
Law student, Min Hye Rin, get out.นักศีกษาคณะนิติศาสตร์, มินเฮริน, ออกมาได้.
Law student, Lee Dong Wook, get out.นักศีกษาคณะนิติศาสตร์, อีดงอุค, ออกมา.
Law student, Lee Dong Wook.นักศีกษาคณะนิติศาสตร์, อีดงอุค.
I heard you went into law school with first place results.ฉันได้ยินมาว่า เธอเข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์ ด้วยคะแนนอันดับที่ 1
But I heard his brother got into Seoul University's law school in first place.แต่ผมได้ยินว่าน้องชายเขาสอบเข้า มหา'ลัยโซล คณะนิติศาสตร์ ได้เป็นที่ 1
First place in law school?ที่หนึ่งของคณะนิติศาสตร์?
It's the top scorer of Seoul University's law school.เป็นคนที่สอบเข้าได้ที่ 1 ของมหา'ลัยโซล คณะนิติศาสตร์
That means the top scorer of the law school lives in this area.นั่นหมายความว่า คนที่ได้คะแนนสูงสุด ของคณะนิติศาสตร์ อาศัยอยู่ในนริเวณนี้.
We're not that foolish to invest in something just because we're law students.เราไม่โง่ขนาดลงทุนในสิ่งใด เพียงเพราะเราเป็นนักเรียนนิติศาสตร์
She got the second best result in the entrance exam for law school.เธอสอบได้ที่ 2 ในการเข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์
Anybody who knows anything about jurisprudence says there ain't no doubt.ใครก็ตามที่รู้หลักนิติศาสตร์ จะรู้ว่ามันไร้ซึ่งข้อกังขา
Only one thing gonna resolve this, big brother and it ain't Miss Jurisprudence.มีสิ่งเดียวที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ได้ และมันก็ไม่ใช่หลักนิติศาสตร์
I'll be seeing you right after I leave Miss Jurisprudence.แล้วฉันจะมาหานาย หลังจากทิ้งหลักนิติศาสตร์มาแล้ว
Where'd you get your law degree, Goodman?คุณได้รับปริญญานิติศาสตร์จากไหนเหรอ กู๊ดแมน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิติศาสตร์
Back to top