ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาเคศวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาเคศวร*, -นาเคศวร-

นาเคศวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาเคศวร (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
นาเคศวร (n.) king of elephant Syn. นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ, พญาช้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาเคศวร
Back to top