ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาวาตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาวาตรี*, -นาวาตรี-

นาวาตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาวาตรี (n.) lieutenant commander
English-Thai: HOPE Dictionary
lieutenant commandern. นาวาตรี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lieutenant commander (n.) นาวาตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Lieutenant Commander Turlough, United States Navy.นี่คือ นาวาตรี เทอโลห์ จากกองทัพเรือสหรัฐฯ
Kono, meet Commander Steve McGarrett and Detective Danny Williams.แล้วเธอคิดจะทำอะไร? โคโน่ รู้จักกับ นาวาตรี สตีฟ แมคกาเรท
Lieutenant Commander Steve McGarrett!ผมคือนักสืบเดนนี่ วิลเลี่ยมส์... นาวาตรีสตีฟ แมคคาเรท!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาวาตรี
Back to top