ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายประตู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายประตู*, -นายประตู-

นายประตู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายประตู (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ushers would lock it in the office.นายประตูจะเก็บกล่องไว้ในออฟฟิศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายประตู
Back to top