ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายทะเบียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายทะเบียน*, -นายทะเบียน-

นายทะเบียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทะเบียน (n.) registrar
English-Thai: HOPE Dictionary
registrar(เรจ'จิสทราร์) n. นายทะเบียน,พนักงานทะเบียน,บริษัทที่ทำหน้าที่จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือใบหุ้น, See also: registrarship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
registrar(n) จ่าศาล,นายทะเบียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
registrar๑. นายทะเบียน๒. จ่าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
registrar (n.) นายทะเบียน Syn. recorder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What'd you get from the registrar?ได้อะไรจากนายทะเบียนมาบ้าง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายทะเบียน
Back to top