ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายทหารคนสนิท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายทหารคนสนิท*, -นายทหารคนสนิท-

นายทหารคนสนิท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทหารคนสนิท (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายทหารคนสนิท
Back to top