ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายช่างฝีมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายช่างฝีมือ*, -นายช่างฝีมือ-

นายช่างฝีมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายช่างฝีมือ (n.) artisan See also: craftsman Syn. ศิลปกร, นายช่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายช่างฝีมือ
Back to top