ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาปัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาปัก*, -นาปัก-

นาปัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาปัก (n.) field where seeding rice is transplanted Ops. นาหว่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาปัก
Back to top