ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานาประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานาประเทศ*, -นานาประเทศ-

นานาประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานาประเทศ (n.) various nations See also: all the nations, various countries, all the countries
นานาประเทศ (adj.) international See also: internat.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
If Olympus were to boycott our products, other countries would follow your lead.ถ้าหากว่าโอลิมปัสจะต่อต้านผลิตภัณฑ์ของเรา นานาประเทศก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณ
You couldn't convince countries to invest in the development of the insufficiently researched G-virus.คุณไม่สามารถโน้มน้าวนานาประเทศ ให้มาลงทุนเรื่องการพัฒนา G-virus ที่กำลังย่ำแย่ได้
If certain events occurred, various nations might feel the need for a more modern defense system, and they'd come to us for the answers.ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น นานาประเทศอาจรู้สึกถึงความจำเป็น สำหรับระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
South Korea's economic growth started, it has maintained the status of the best company, and kept growing and growing and then reached the level of a multinational renowned corporation, its name is Shinhwa.เศรษฐกิจเกาหลีเริ่มขยายตัว บริษัทยังคงเป็นความเป็นที่หนึ่งไว้ได้ และยังสมามารถเติบโต จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ นั่นก็คือ ชินฮวา กรุ๊ป
One by one, the various countries which had supported the Soviet Union began splitting away, declaring their independence.เหล่านานาประเทศ ที่เคยสนับสนุนสหภาพโซเวียต เริ่มตีตัวออกห่าง พวกเขาเริ่มที่จะประกาศอิสรภาพตนเอง
They struck with fearsome weapons of mass destruction known as B. O.W.s, which have been banned internationally.พวกเขาได้นำอาวุธมหัตภัยร้ายแรง ที่เป็นที่รู้จักกันว่า อาวุธชีวภาพ (B.O.W.) ซึ่งถูกสั่งห้ามใช้ ในหลายๆ นานาประเทศ
The Grimaldis have a great deal of international influence.พวกกรีมัลดีมีอิทธิพลต่อนานาประเทศนะ
Off the grid, international profile..ไม่มีเครือข่าย ข้อมูลนานาประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานาประเทศ
Back to top