ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานหาย*, -นานหาย-

นานหาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานหาย (adj.) chronic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานหาย
Back to top