ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานนม*, -นานนม-

นานนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานนม (adv.) for a long time See also: age-old, for ages, everlastingly Syn. นมนาน, นานมาก Ops. เร็ว, ไว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก
Come let me examine you!ไม่เจอกันนานนม โนตมขึ้นจมหู
I've had it with wobbly-legged, rum-soaked pirates!หลงไว้ใจกันมาตั้งนานนม.. ไอ้พวกสลัดขี้เมา
I want to release the sinner inside of me that got me incarcerated so many years ago.เพื่อปล่อยปีศาจ ที่ฉันขังมันมาตั้งนานนมแล้ว
In my vision group.รู้มั้ย ตั้งแต่นานนมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า
I mean, just for old time's sake.ฉันหมายถึง แค่เคยร่วมงานกันมานานนม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานนม
Back to top