ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาฏศิลป์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาฏศิลป์*, -นาฏศิลป์-

นาฏศิลป์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาฏศิลป์ (n.) dancing art See also: acting art, playing art Syn. การฟ้อนรำ, นาฏกรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาฏศิลป์
Back to top