ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางเลิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางเลิ้ง*, -นางเลิ้ง-

นางเลิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางเลิ้ง (n.) bulky pot Syn. ตุ่ม, หม้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางเลิ้ง
Back to top