ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางรำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางรำ*, -นางรำ-

นางรำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางรำ (n.) Thai folk dancer See also: dancing girl
นางรำ (n.) species of plant See also: telegraph plant Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aren't you always making me take shots of the courtesans?นายคงไม่ได้บอกให้ชั้นไปยิงนางรำของราชสำนักใช่มั๊ย
I hope you're happy. I look like a Cambodian stripper.ฉันหวังว่าเธอจะดีใจนะ ฉันดูเหมือนนางรำเขมรเลย
Were you a gisaeng in that house ten years ago?เจ้าเคยเป็นนางรำในบ้านนั้นเมื่อสิบปีก่อนเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางรำ
Back to top