ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางนกต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางนกต่อ*, -นางนกต่อ-

นางนกต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางนกต่อ (n.) decoy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want this guy like the ax wants the turkey.พวกเขาต้องการตัวหมอนั่นNเพื่อเป็นนางนกต่อ
This is good news. I mean, Brandon fell head-first into the doo-doo pile and came up smelling like Paco Rabanne.นี่เป็นข่าวดี ผมหมายถึงคงแบรนดอน ถูกใช้เป็นางนกต่อ
I mean, granted, they were decoys.หมายถึงพวกนางนกต่อมาส่งให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางนกต่อ
Back to top