ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางดำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางดำ*, -นางดำ-

นางดำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางดำ (n.) Desmos cochinchinensis Lour. Syn. ส่าเหล้าช้าง, โยม
นางดำ (n.) a kind of tree See also: tree in Dialium Family, Leguminosae Phylum Syn. หยี, ต้นหยี, ต้นเขลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The story between me and her then continuesจะทำให้เรื่องราวของข้ากับนางดำเนินต่อไป
If she proceeds with this Spanish galleon business, attempting to steal treasure from one empire to finance a war against another, she will get herself killed.หากนางดำเนินการภารกิจเรือใบแกลเลียน บรรทุกทรัพย์สมบัติของราชวงศ์สเปนนี้ต่อไป กำลังพยายามที่จะปล้นสะดมทรัพย์สมบัติ จากอาณาจักรหนึ่ง เพื่อเป็นทุนการต่อสู้สงคราม กับอีกอาณาจักร
If she proceeds... what did you say to Bryson in that room?หากนางดำเนินการต่อไป... ในห้องนั้นท่านพูดเรื่องอะไรกับกับไบรสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางดำ
Back to top