ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางจุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางจุม*, -นางจุม-

นางจุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางจุม (n.) passion fruit See also: passion flower, Olax scandens Roxb. Syn. กะทกรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a way it also took my life.เพราะนางจุมพิศข้าลึกซึ้งยิ่งนัก... จูบของนางช่วยชีวิตข้าไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางจุม
Back to top