ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางข้าหลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางข้าหลวง*, -นางข้าหลวง-

นางข้าหลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางข้าหลวง (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour Syn. นางใน
นางข้าหลวง (n.) royal maid Syn. นางใน, คุณท้าว, นางกำนัล
นางข้าหลวง (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour, lady-court Syn. นางกำนัล, นางพระกำนัล
นางข้าหลวง (n.) lady-court See also: maid-of-honour Syn. นางกำนัล, นางใน
นางข้าหลวง (n.) lady-in-waiting Syn. นางกำนัล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางข้าหลวง
Back to top