ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางกวัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางกวัก*, -นางกวัก-

นางกวัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางกวัก (n.) woman statue beckoning happy lot in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Way to a man's heart is through his stomach.สเน่ห์ปลายจวัก แรงดุจนางกวักผู้ชาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางกวัก
Back to top