ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาคี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาคี*, -นาคี-

นาคี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคี (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, we're about half a mile off Anarchie Road.เอาล่ะเราประมาณครึ่งไมล์ แอ นาคี
And others like you, to infiltrate the monarchies, and plant the seeds of discord from within.และคนอื่นที่เหมือนคุณ เพื่อเข้าแทรกซึมกลุ่มโมนาคี ไปเป็นหนอนบ่อนไส้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาคี
Back to top