ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาคินทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาคินทร์*, -นาคินทร์-

นาคินทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคินทร์ (n.) king of serpent See also: king of snake, king of Naga Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
นาคินทร์ (n.) king of elephant Syn. นาเคนทร์, นาเคศ, นาเคศวร, พญาช้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาคินทร์
Back to top