ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาคราช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาคราช*, -นาคราช-

นาคราช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคราช (n.) the serpent king Syn. พญางู, พญานาค
นาคราชแผลงฤทธิ์ (n.) name of Thai verse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาคราช
Back to top