ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาคบาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาคบาศ*, -นาคบาศ-

นาคบาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคบาศ (n.) snake-shaped loop Syn. บ่วงนาคบาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาคบาศ
Back to top