ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่งสัปหงก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่งสัปหงก*, -นั่งสัปหงก-

นั่งสัปหงก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งสัปหงก (v.) sit taking a hap See also: sit dozing off, sit drowsing Syn. นั่งหลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่งสัปหงก
Back to top