ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่งนอนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่งนอนใจ*, -นั่งนอนใจ-

นั่งนอนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งนอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. วางใจ, นิ่งนอนใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่งนอนใจ
Back to top