ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่งขัดสมาธิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่งขัดสมาธิ*, -นั่งขัดสมาธิ-

นั่งขัดสมาธิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งขัดสมาธิ (v.) sit on See also: sit on the haunches Syn. ขัดสมาธิ
English-Thai: HOPE Dictionary
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น,ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hunker down (phrv.) นั่งขัดสมาธิ See also: นั่งพับขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and you're gonna squat in a babbling brook and a beautiful star child is going to slide out on a ray of sunshine while your cats each half watch because you're so natural.ส่วนคุณก็จะนั่งขัดสมาธิอยู่ในห้วยลำธาร แล้วเด็กที่สวยเป็นดาวก็จะสไลด์ออกมา ท่ามกลางแสงอาทิตย์ขณะที่ แมวตาเดียวของคุณมองอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่งขัดสมาธิ
Back to top