ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักแสดงนำชาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักแสดงนำชาย*, -นักแสดงนำชาย-

นักแสดงนำชาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแสดงนำชาย (n.) leading actor Syn. ผู้แสดงนำชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am sure like the previous year, i will get the best actor award this year too.แน่นอน เหมือนกับปีที่แล้ว ผมน่าจะได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วย
There's a part in the middle where the male lead has a solo.ในช่วงกลางของเรื่อง จะมีช่วงที่นักแสดงนำชายต้องร้องเดี่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักแสดงนำชาย
Back to top