ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักเรียนชั้นประถม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักเรียนชั้นประถม*, -นักเรียนชั้นประถม-

นักเรียนชั้นประถม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเรียนชั้นประถม (n.) elementary pupil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I encountered a murder incident.เมื่อ 15 ปีก่อน ตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียนชั้นประถม...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักเรียนชั้นประถม
Back to top