ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักพฤกษศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักพฤกษศาสตร์*, -นักพฤกษศาสตร์-

นักพฤกษศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักพฤกษศาสตร์ (n.) botanist
English-Thai: HOPE Dictionary
botanist(บอท'ทะนิสทฺ) n. นักพฤกษศาสตร์
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
English-Thai: Nontri Dictionary
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanistนักพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bot. (n.) นักพฤกษศาสตร์
botanist (n.) นักพฤกษศาสตร์ Syn. bot.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
You are a botanist.คุณเป็นนักพฤกษศาสตร์นะ
I don't see this guy as a botanist.ฉันไม่ยักเห็นว่าหมอนี่เป็นนักพฤกษศาสตร์
Yeah. He was a botanist.ใช่ เขาเป็นนักพฤกษศาสตร์
As it also happened, my mother was a botanist in the gardens.พอดีกับที่แม่ผม เป็นนักพฤกษศาสตร์ในสวนนั้นด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักพฤกษศาสตร์
Back to top