ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักประดาน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักประดาน้ำ*, -นักประดาน้ำ-

นักประดาน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักประดาน้ำ (n.) diver See also: frogman Syn. มนุษย์กบ, นักดำน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frogman (n.) นักประดาน้ำ See also: มนุษย์กบ
lifeline (n.) สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง
scuba (n.) เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำของนักประดาน้ำ See also: สคูบา
wet suit (n.) ชุดของนักประดาน้ำ See also: ชุดที่ใช้ใส่ดำน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our world-class team of researchers, technicians and divers search the oceans for treasures once thought lost forever.ที่วอยเจอร์มารีน ทีมระดับโลก มีทั้งนักวิจัย ช่างเทคนิค นักประดาน้ำ สำรวจมหาสมุทรต่าง ๆ เพื่อค้นหา
Divers recovered her personal effects.นักประดาน้ำกู้สิ่งของเธอมาได้
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์
I want both the divers in that water!ส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหา!
You open up that ramp... and you tell them I need divers for a lock-in!เปิด ประตุท้ายลำ และบอกไปว่าฉันต้องการนักประดาน้ำ นำทางเข้าเรือเดี๋ยวนี้
I feel confident that our divers will come up with the bodyฉันมั่นใจว่านักประดาน้ำของเรา จะงมศพเธอขึ้นมาได้
So, what time are the divers gonna get here?เมื่อไหร่นักประดาน้ำจะมาที่นี่
So Blake was a diver?งั้นเบลคก็เป็นนักประดาน้ำ
Why would I kill my best diver?ทำไมถึงต้องฆ่านักประดาน้ำด้วย
I'm a lover, I'm a fighter, I'm a UDT Navy SEAL diver.ฉันนักประดาน้ำอูดีทีซีลกอง ทัพเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักประดาน้ำ
Back to top