ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักขัตฤกษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักขัตฤกษ์*, -นักขัตฤกษ์-

นักขัตฤกษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักขัตฤกษ์ (n.) festival See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday
English-Thai: HOPE Dictionary
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
carny(คาร์'นี) n. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานเทศกาลนักขัตฤกษ์
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
English-Thai: Nontri Dictionary
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Brighter than a holiday#กระจ่างกว่านักขัตฤกษ์#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักขัตฤกษ์
Back to top